അതി സമ്പന്നപ്പട്ടികയിൽ എം. ജി. ജോര്‍ജ് മുത്തൂറ്റും

m-g-george-muthootm-g-george

എം.ജി.ജോർജ് മുത്തൂറ്റ്: ഫോബ്സ് റാങ്ക്–59 ചെയർമാൻ, മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് 192 കോടി ഡോളർ..