സരസു സാറാ മാത്യു മാവേലിക്കര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്

IMG_20151108_123912

സരസു സാറാ മാത്യു മാവേലിക്കര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്. തഴക്കര പഞ്ചായത്ത് മുന്‍ അംഗം (2010-15) ആണ്.