സുറിയാനി വ്യാകരണപ്രവെശനം | കുറ്റിക്കാട്ടു പൌലൊസ് കത്തനാർ

1899 - സുറിയാനി വ്യാകരണപ്രവെശനം - കുറ്റിക്കാട്ടു പൌലൊസ് കത്തനാർ
1899 – സുറിയാനി വ്യാകരണപ്രവെശനം – കുറ്റിക്കാട്ടു പൌലൊസ് കത്തനാർ
കുറ്റിക്കാട്ടു പൌലൊസ് കത്തനാർ രചിച്ച സുറിയാനി വ്യാകരണപ്രവെശനം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. മലയാളത്തിലൂടെ സുറിയാനി ലിപിയും ഭാഷയും പഠിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
  • പേര്: സുറിയാനി വ്യാകരണപ്രവെശനം
  • രചന: കുറ്റിക്കാട്ടു പൌലൊസ് കത്തനാർ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1899
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 216
  • അച്ചടി: St. Joseph’s B.O. Industrial School Press, Ernakulam
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി