മാര്‍ത്തോമ്മാ ശ്ലീഹായുടെ ദുഖ് റോനോ: ഒരു ചരിത്ര വിശകലനം | പി. തോമസ് പിറവം

മലങ്കര നസ്രാണികളെ ക്രിസ്തുവില്‍ ജനിപ്പിച്ച മാര്‍ത്തോമ്മാ ശ്ലീഹായുടെ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനമെന്നാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഓര്‍മ്മ മലങ്കര നസ്രാണികള്‍ ആചരിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്ര പഠന സെമിനാര്‍. Orthodox Seminary, 15-12-2022

മാര്‍ത്തോമ്മാ ശ്ലീഹായുടെ ദുഖ് റോനോ: ഒരു ചരിത്ര വിശകലനം | പി. തോമസ് പിറവം