സൗഹൃദം ഭവന സഹായ പദ്ധതി: ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭയുടെ നൂതന കാൽവെപ്പ്