മാർ തോമ്മാ ദിവന്നാസ്യോസ് സ്മാരക പ്രഭാഷണം | മൗണ്ട് താബോർ ദയറ, പത്തനാപുരം