അല്‍മായ ട്രസ്റ്റി സ്ഥാനത്തേക്ക് ജോണ്‍സണ്‍ കീപ്പള്ളില്‍

അല്‍മായ ട്രസ്റ്റി സ്ഥാനത്തേക്ക് ജോണ്‍സണ്‍ കീപ്പള്ളില്‍

_____________________________________________________

കൂട്ടുകാരിക്കൊരു വീട്: താക്കോല്‍ദാനം നടത്തി