‘സർക്കാരിന് പക്ഷമുണ്ടെന്ന് സഭ കരുതുന്നില്ല’ | പ. കാതോലിക്കാ ബാവാ