പ. പിതാവിന് കണ്ടനാട് വെസ്റ്റ് ഭദ്രാസനം സ്വീകരണമൊരുക്കി