സുന്നഹദോസില്‍ എന്ത് സംഭവിച്ചു?: ഡോ. ഗീവർഗ്ഗീസ് മാർ യൂലിയോസ് മറുപടി പറയുന്നു