അംശവസ്ത്രങ്ങളിൽ ഐക്കണുകൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് പ. എപ്പിസ്ക്കോപ്പൽ സുന്നഹദോസ്

വര… തോമസ് പി മുകളിലച്ചൻ

അംശവസ്ത്രങ്ങളിൽ ഐക്കണുകൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന പരി. എപ്പിസ്ക്കോപ്പൽ സുന്നഹദോസിന്റെ 2021 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ തീരുമാനമാണ് വരയുടെ പശ്ചാത്തലം.