പ. കാതോലിക്കാ ബാവായുടെ നാല്പതാം ഓര്‍മ്മദിനം

പ. കാതോലിക്കാ ബാവായുടെ നാല്പതാം ഓര്‍മ്മദിനം