തിരുവനന്തപുരം പൗരാവലി പ. പൗലോസ് രണ്ടാമന്‍ കാതോലിക്കാ ബാവായെ അനുസ്മരിച്ചു