പ. പൗലോസ് രണ്ടാമന്‍ ബാവായ്ക്ക് യാത്രാമൊഴി: മലങ്കരസഭാ മാസിക പ്രത്യേക പതിപ്പ്

പ. പൗലോസ് രണ്ടാമന്‍ ബാവായ്ക്ക് യാത്രാമൊഴി: മലങ്കരസഭാ മാസിക പ്രത്യേക പതിപ്പ്