സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇനി സഭാ വക്താവിന്‍റെ വീഡിയോകള്‍ മാത്രം