നിയുക്ത കാതോലിക്കായെ ഈ സുന്നഹദോസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമോ?