ഭാസുരസ്മൃതി (പ. വട്ടശ്ശേരില്‍ തിരുമേനി ഓര്‍മ്മപ്പെരുന്നാള്‍ സപ്ലിമെന്‍റ് 2020)

ഭാസുരസ്മൃതി, ഫെബ്രുവരി 22, 2020

(പ. വട്ടശ്ശേരില്‍ തിരുമേനി ഓര്‍മ്മപ്പെരുന്നാള്‍ സപ്ലിമെന്‍റ് 2020)