വെട്ടിത്തറ അബ്ദേദ് മിശിഹാ ചാപ്പലിന്റെ താക്കോൽ ഏറ്റുവാങ്ങി

കണ്ടനാട് ഈസ്റ്റ് ഭദ്രാസനത്തിലെ വെട്ടിത്തറ മാർ മീഖായേൽ പള്ളിയുടെ താഴെയുള്ള അബ്ദേദ് മിശിഹാ ചാപ്പലിന്റെ താക്കോൽ ജില്ലാ കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം വികാരി Fr. ജോൺസൺ പുററാനിൽ ജില്ലാ കോടതിയിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു