ഓരോ ജനനവും മനുഷ്യ വിമോചനത്തിന് / ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്