കണ്ടനാട് ഗ്രന്ഥവരി /ശെമവൂന്‍ മാര്‍ ദീവന്നാസ്യോസ്

കണ്ടനാട് ഗ്രന്ഥവരി /ശെമവൂന്‍ മാര്‍ ദീവന്നാസ്യോസ്

എഡിറ്റര്‍: ഫാ. ഡോ. ജോസഫ് ചീരന്‍

Kandanad Grandhavary / Simon Mar Dionysius