അക്രമ മാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും പാത്രിയർഗീസ് വിഭാഗം പിൻമാറണം: ഫാ. ഡോ. ജോണ്‍സ് എബ്രഹാം കോനാട്ട്