മലങ്കരസഭാ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ / തോമസ് മാര്‍ അത്താനാസ്യോസ്