തോമസ് മാര്‍ അത്താനാസ്യോസ് പ. ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പായക്കൊപ്പം

തോമസ് മാര്‍ അത്താനാസ്യോസ്, പ. കാതോലിക്കാ ബാവായ്ക്കൊപ്പം പ. ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പായെ സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍