മാര്‍ അത്താനാസ്യോസിനെ ഫാ. ഡോ. എം. ഒ. ജോണ്‍ അനുസ്മരിക്കുന്നു