പ. കാതോലിക്കാ ബാവാ കുറിച്ചി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് സന്ദര്‍ശിച്ചു