ഇനി പിറക്കേണ്ട പുലരി മാത്രമാണ് ഇരുട്ട് / സഖേര്‍

Zacher_August18

ഇനി പിറക്കേണ്ട പുലരി മാത്രമാണ് ഇരുട്ട് / സഖേര്‍