ബൈബിൾ വിരുദ്ധമോ ? | NER REKHA | Abraham Mathew |Fr .Prof Mathews Vazhakunnam