ഗീവർഗീസ് മാർ അത്തനാസിയോസിന്‍റെ കബറടക്കം നാളെതോമസ് മാര്‍ അത്താനാസ്യോസ് ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിക്കുന്നു

കേരള കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് ചര്‍ച്ചസ് ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിക്കുന്നു