ശതോത്തര ജൂബിലി നിറവില്‍ കോട്ടയം എം.ഡി. സെമിനാരി സ്കൂള്‍