വടക്കന്‍മണ്ണൂര്‍ സെന്‍റ് തോമസ് പള്ളി പെരുന്നാള്‍

Posted by Rajeev Vadassery on Montag, 1. Januar 2018

 

വടക്കന്‍മണ്ണൂര്‍ പള്ളിയില്‍ പെരുന്നാളിനു കൊടിയേറി