പരുമല തിരുമേനിയുടെ കത്തുകളിലെ ദര്‍ശനങ്ങള്‍ / ഫാ. ഡോ. ജോണ്‍ തോമസ് കരിങ്ങാട്ടില്‍

 

Gregorian Prabhashana Parampara- 6 – Fr.Dr.John Thomas Karingattil speech about പരുമല തിരുമേനിയുടെ കത്തുകളിലെ ദര്ശനങ്ങള്….

Posted by GregorianTV on Sonntag, 22. Oktober 2017

Gregorian Prabhashana Parampara- 6 – Fr. Dr. John Thomas Karingattil speech about പരുമല തിരുമേനിയുടെ കത്തുകളിലെ ദര്‍ശനങ്ങള്‍.