പാത്രിയര്‍ക്കീസ് ബാവായെ ഓര്‍ത്തഡോക്സ് ബി,പ്പുമാര്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു

Our discussion with His Holiness the Patriarch was very cordial constructive and fruitful. He wishes to continue the attempt for reconciliation and unity. Seeking prayers of everybody.

Dr. Thomas Athanasius

ഡോ. എം. കുര്യന്‍ തോമസ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത യോജിക്കേണ്ടും സമയമിതാ എന്ന ഗ്രന്ഥം മറിച്ചു നോക്കുന്ന പ. അപ്രേം പാത്രിയര്‍ക്കീസ്