കുസൃതി കൂട്ടം 2017

അബു ദാബി  സെൻറ്  ജോർജ്ജ്  ഓർത്തഡോൿസ്  കത്തീഡ്രൽ  യുവ ജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ  കുട്ടികൾക്കായുള്ള വേനൽ  കാല ക്യാമ്പ്  ‘കുസൃതി  കൂട്ടം 2017 ‘, സെപ്റ്റംബർ  1 -ന്  സംഘടിപ്പിക്കുന്നു . വായനയുടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ  കളിച്ചും  ചിരിച്ചും ‘ എന്നതാണ്  മുഖ്യ ചിന്താ വിഷയം. നഷ്ട  പെട്ട് പോകുന്ന വായന ശീലത്തിൻറെ നന്മയെ  പുതിയ  തലമുറയ്ക്ക്  മനസ്സിലാക്കുക , കേരളത്തിൻറെ  തനത്  നാടൻ  കലകളെ  പ്രവാസി പുതു തലമുറയ്ക്ക്  മനസിലാക്കുക  എന്നതാണ് ഏതു കൊണ്ട്  ലക്‌ഷ്യം ഇടുന്നത് . കുസൃതി  കൂട്ടത്തിന്റെ  ഭാഗമായി ഡി .സി ബുക്ക്സ്മായി  സഹകരിച്ച്  പുസ്തക  പ്രദർശനവും  സംഘടിപ്പിക്കുന്നു
വാർത്ത: സുനിൽ കെ.ബേബി