മാർ തേവോദോസിയോസ് ബഥാന്യ എക്സലൻസ് അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചു

മാർ തേവോദോസിയോസ് ബഥാന്യ എക്സലൻസ് അവാർഡ് സിസ്റ്റര്‍ സൂസന് സമ്മാനിച്ചു