സഭാസമാധാനത്തിന് സുപ്രീംകോടതിവിധി ഏവരും അംഗീകരിക്കുക: മാര്‍ സേവേറിയോസ്