പൊന്നമ്മ കോശി നിര്യാതയായി

കോശി മാത്യുവിന്‍റെ (മുന്‍ എം.ജി.ഒ.സി.എസ്.എം. ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി) അമ്മ പൊന്നമ്മ നിര്യാതയായി