പഴയ സെമിനാരി : 200 വർഷത്തെ മഹത്തായ സഭാചരിത്രനേട്ടങ്ങൾ / ഫാ. ഡോ. ജേക്കബ് കുര്യൻ

പഴയ സെമിനാരി : 200 വർഷത്തെ മഹത്തായ സഭാചരിത്രനേട്ടങ്ങൾ
ഫാ. ഡോ. ജേക്കബ് കുര്യൻ

മലങ്കരസഭയുടെ അഭിമാന ദീപസ്തംഭമായ സെമിനാരിയെപ്പറ്റി ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ അതി ശ്രദ്ധേയവും ഈടുറ്റതുമായ ഗ്രന്ഥം.

അവതാരിക : ഫാ. ഡോ. ടി. ജെ ജോഷ്വാ

വില : 300 രൂപ

പ്രീ പബ്ലിക്കേഷൻ 200 രൂപ (ജൂൺ 30 വരെ)