1953 മെയ് 15-നു കോട്ടയം മാര്‍ ഏലിയാ ചാപ്പലില്‍ നടന്ന മെത്രാന്‍ സ്ഥാനാഭിഷേകം

1953 മെയ് 15-നു കോട്ടയം മാര്‍ ഏലിയാ ചാപ്പലില്‍ നടന്ന മെത്രാന്‍ സ്ഥാനാഭിഷേകത്തിന്‍റെ ധന്യ സ്മരണ പുതുക്കുന്ന ദിനം