പ്രാർത്ഥനയുടെ ഊർജം അനുഭവേദ്യം / ഫാ. ടി. ജെ. ജോഷ്വാ