ഇടുക്കി ഭദ്രാസനത്തില്‍ മൂന്ന് വൈദികര്‍ക്ക് കോറെപ്പിസ്ക്കോപ്പാ സ്ഥാനം