കൊച്ചിയെ സംഗീതക്കുളിരണിയിക്കാന്‍ വിഷുപ്പക്ഷിയുടെ സിംഫണി വരുന്നു

zumoro_choir

കൊച്ചിയെ സംഗീതക്കുളിരണിയിക്കാന്‍ വിഷുപ്പക്ഷിയുടെ സിംഫണി വരുന്നു