പ. ഗീവര്‍ഗീസ് ദ്വിതീയന്‍ ബാവാ സ്മാരക അഖില മലങ്കര പ്രസംഗ മത്സരം

First Prize: Sneha Mary Mathew

Second Prize:  Ashly Mariam Punnoose

Third Prize: Karishma E Geevarghese

പ. ഗീവര്‍ഗീസ് ദ്വിതീയന്‍ ബാവാ സ്മാരക അഖില മലങ്കര പ്രസംഗ മത്സരവും പ്രസംഗ പരിശീലന ക്യാമ്പും. M TV Photos

kurichy-bavaprasangom_16_openfile