ദിശാബോധം നല്‍കുന്ന വെള്ളിനക്ഷത്രം / യൂഹാനോന്‍ മാര്‍ പോളിക്കര്‍പ്പോസ്

a22f428c-d8e9-4346-a9c7-73300b2ee11f