‘അഗതികളുടെ അമ്മ’ വിശുദ്ധ പദവിയില്‍ / ഫാ. ടി. ജെ. ജോഷ്വാ

mother_teressa_21