പരുമല ആശുപത്രിയില്‍ 20 കുട്ടികള്‍ക്ക് സൗജന്യ നിരക്കില്‍ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ

parumala_hospital_1