വചനിപ്പു പെരുന്നാളും ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയും ഒരേ ദിവസം വരുമ്പോൾ – ഡോ. എം. കുറിയാക്കോസ് മുകളത്ത് പുല്ലുവഴി

 

വചനിപ്പു പെരുന്നാളും ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയും ഒരേ ദിവസം വരുമ്പോൾ – ഡോ. എം. കുറിയാക്കോസ് മുകളത്ത് പുല്ലുവഴി