കുറിച്ചി ചെറിയപള്ളിയില്‍ പിതൃപ്രണാമം

DSC07719

കുറിച്ചി ചെറിയപള്ളിയില്‍ പിതൃപ്രണാമം. M TV Photos