Ksheera Karshaka Sangamom at Devalokam

Malankara Orthodox Church Ksheera Karshaka Sangamom – Devalokam Aramana on 8th January 2016