പരുമല പള്ളിയില്‍ നിന്നും കെ.എസ്.ഇ.ബി. വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നു

parumala_church_solar