മട്ടാഞ്ചേരി കൂനന്‍കുരിശ് പള്ളിയില്‍ കല്‍ക്കുരിശ് പുനഃപ്രതിഷ്ഠ

coonan_cross